VAVOLOMBELONA AVOKOA NY MPINO REHETRA

Afaka manatratra olona 1 lavitrisa amin’ny Filazantsara isika amin’ny 2020 raha miaraka!

VAVOLOMBELONA AVOKOA NY MPINO REHETRA 

Afaka manatratra olona 1 lavitrisa amin’ny Filazantsara isika amin’ny 2020 raha miaraka!

GO 2020 Starts Now!

Pray. Pray for 5 people. Pray for healing for those affected by the Coronavirus.

Care. Care for the practical needs of those affected by the Coronavirus. Help out with babysitting, provide meals, go grocery shopping for the elderly or check on your friends and family.

Share. Share the hope you have in Christ. Post a video of your testimony with #go2020 #hopebeyondfear. Text your testimony or share it over WhatsApp, IG, SnapChat, Tik Tok or Facebook.

GO 2020 starts now!

Pray. Pray for 5 people. Pray for healing for those affected by the Coronavirus.

Care. Care for the practical needs of those affected by the Coronavirus. Help out with babysitting, provide meals, go grocery shopping for the elderly or check on your friends and family.

Share. Share the hope you have in Christ. Post a video of your testimony with #go2020 #hopebeyondfear. Text your testimony or share it over WhatsApp, IG, SnapChat, Tik Tok or Facebook.

TANJONA:

HANETSIKA MPINO 100 TAPITRISA MBA HANATRARANA OLONA 1 LAVITRISA AMIN’NY FILAZANTSARA AMIN’NY 2020. 

Ny GO 2020 dia andiany manokana amin’ny ANDRO MANERAN-TANY HO AN’NY FITORIANA NY FILAZANTSARA. 

5 herinandro ny fitoriana filazantsara amin'ny MAY 2020

AHOANA NO AHAFAHANAO MANDRAY ANJARA?

Miaraha mivavaka amin’ireo Kristiana an-tapitrisany amin’ny faran’ny herinandro voalohany amin’ny volana May. Ataovy avokoa ireo karazana hetsika ara-pilazantsara rehetra mandritra ny volana May manontolo.

REHEFA mino

dia mahatratra 5 olona izy
 

Zarao amin’ny namana, mpiray monina, mpiara-miasa, ary fianakaviana ny Filazantsara. Aoka ianao mba hanaraka ireo toromarika momba ny corona izay omen’ny fitondram-panjakana mahakasika ny fanajana ny fifanalavirana. Afaka manolotra vavaka ianao, miahy ireo olona sy ny filàny ary mizara ny finoanao amin’ny tambajotra sosialy, telefaona, mailaka, ary amin’ny toerana afaka ifaneraserana manokana. Ny fijoroanao vavolombelona dia afaka manova fiainana mandrakizay!

REHEFA VOA

NY FIVAVAHANA REHETRA MBOLA MAHAY NY ZAVATRA TOKONY HAFA

Mandritra ny fotoana fifanalavirana, ianao dia afaka mizara ny Filazantsara amin’ny tambajotra-tserasera, manao hetsika ara-evanjelika mivantana, na fihaonan’ny vondrona madinika. Ianao ihany koa dia afaka manolotra fiofanana momba ny finoana amin’ny tambajotra-tserasera, mandefa mailaka fampaherezana samihafa amin’ny olona, mizara ny Vaovao Mahafaly amin’ny tambajotra sosialy, ary manampy ny olona. Ataovy izay rehetra mifanaraka amin’ny toerana misy anao. Mizàra an’i Kristy anatin’ny olana. 

IREO HETSIKA

IREO HETSIKA

Vavaka

Mivavaha mba hisy fanatrehan’Andriamanitra anatin’izao fotoan-tsarotra noho ny corona izao, ary mba ho maro ny olona ho voavonjy amin’ny Mey 2020.

 

 

IREO HETSIKA

Fitoriana

Fiangonana 1 tapitrisa sy mpino 100 tapitrisa no hizara ny Filazantsara mandritra ny volana May. 

IREO HETSIKA

Dihy mirindra na “Flash Mob”

Zarao amin’ny tambajotra sosialy ireo marika EFATRA ary amin’ny toerana ahafahana manatanteraka ny dihy mirindra.

IREO HETSIKA

Miahy

Miahia ireo olona mila fanampiana sy mandalo fotoan-tsarotra. Afaka mampiseho firaisan-kina ianao amin’ny fanohanana sy fanampiana.

IREO HETSIKA

Fanaovana Mpianatra

Ireo mpino vaovao dia hatao mpianatra ary hampidirina ao amin’ny fiangonana vaovao izay misy. 

IREO HETSIKA

Fanaovam-batisa

Mandritra ny faran’ny herinandro farany amin’ny Oktobra 2020, dia mpino vaovao an-tapitrisany no hatao batisa. 

METEZA HANDRAY ANJARA AMIN’NY GO 2020 (Volan’ny Fitoriana Filazantsara Maneran-tany)

Alaivo any amin’ny aterneto ireo “Fiofanana arahina Dingana Telo” sy izay fitaovana ilaina hafa. Soraty anarana ny fiangonanao ary apetraho ny tanjonao.

IREO MPIARA MIOMBON’ANTOKA

Ny GO 2020 dia manampy ny fiangonantsika hitombo ary hanorina fomba fiaina ara-pilazantsara.

do it your own way!

How to participate

You can participate with your whole denomination, ministry and church through mobilizing and training every believer possible for personal evangelism.. Every church is invited to be involved into planting a new church.

Together we can reach 1 billion with the Gospel! Register today and you will get access to helpful training resources.

JOIN NOW!