VAVOLOMBELONA AVOKOA NY MPINO REHETRA

Afaka manatratra olona 1 lavitrisa amin’ny Filazantsara isika amin’ny May 2020 raha miaraka!

VAVOLOMBELONA AVOKOA NY MPINO REHETRA 

Afaka manatratra olona 1 lavitrisa amin’ny Filazantsara isika amin’ny May 2020 raha miaraka!

TANJONA:

HANETSIKA MPINO 100 TAPITRISA MBA HANATRARANA OLONA 1 LAVITRISA AMIN’NY FILAZANTSARA AMIN’NY MAY 2020. 

Ny GO 2020 dia andiany manokana amin’ny ANDRO MANERAN-TANY HO AN’NY FITORIANA NY FILAZANTSARA. 

5 herinandro ny fitoriana filazantsara amin'ny MAY 2020

AHOANA NO AHAFAHANAO MANDRAY ANJARA?

Miaraha mivavaka amin’ireo Kristiana an-tapitrisany amin’ny faran’ny herinandro voalohany amin’ny volana May. Ataovy avokoa ireo karazana hetsika ara-pilazantsara rehetra mandritra ny volana May manontolo.

REHEFA mino

dia mahatratra 5 olona izy
 

Zarao amin’ny namana iray ny filazantsara, ny mpifanolo-bodirindrina, ny mpiara-miasa ary ny olona ao amin’ny fianakaviana. Manasà olona hisotro kafe, zarao amin’ny tambazotra sosialy, mikarakarà ireo sahirana. Ny fijoroanao vavolombelona dia afaka manova ny fiainana mandrakizay!

REHEFA VOA

NY FIVAVAHANA REHETRA MBOLA MAHAY NY ZAVATRA TOKONY HAFA

Amin’ny maha-fiangonana, dia afaka mitory amin’ny olona eny an-dalana na eny amin’ireo zaridiana iombonana ianao, manatontosa  dihy mirindra na “Flash mob”, mizara ny Filazantsara isan-tokatrano, manasa namana sy mpifanolo-bodirindrina hanao fanompoana ara-pilazantsara na manao fivorian’ny vondrona kely, na manao hetsika ara-tsosialy ary mizara momba an’i Jesosy.

IREO HETSIKA

IREO HETSIKA

Vavaka

Kristiana 100 tapitrisa no hiara-hivavaka ho an’olona maro mba ho voavonjy amin’ny volana May 2020.  

 

 

IREO HETSIKA

Fitoriana

Fiangonana 1 tapitrisa sy mpino 100 tapitrisa no hizara ny Filazantsara mandritra ny volana May. 

IREO HETSIKA

Dihy mirindra na “Flash Mob”

Afaka manao dihy mirindra iraisana maneran-tany miaraka amin’ireo MARIKA FAMANTARANA EFATRA ireo tanora. 

IREO HETSIKA

Hetsika

Hetsika lehibe any amin’ny Kaontinanta rehetra ary Hetsika ara-pilazantsara madinika an’arivony. 

IREO HETSIKA

Fanaovana Mpianatra

Ireo mpino vaovao dia hatao mpianatra ary hampidirina ao amin’ny fiangonana vaovao izay misy. 

IREO HETSIKA

Fanaovam-batisa

Mandritra ny faran’ny herinandro farany amin’ny Oktobra 2020, dia mpino vaovao an-tapitrisany no hatao batisa. 

METEZA HANDRAY ANJARA AMIN’NY GO 2020 (Volan’ny Fitoriana Filazantsara Maneran-tany)

Alaivo any amin’ny aterneto ireo “Fiofanana arahina Dingana Telo” sy izay fitaovana ilaina hafa. Soraty anarana ny fiangonanao ary apetraho ny tanjonao.

IREO MPIARA MIOMBON’ANTOKA

Ny GO 2020 dia manampy ny fiangonantsika hitombo ary hanorina fomba fiaina ara-pilazantsara.

do it your own way!

How to participate

You can participate with your whole denomination, ministry and church through mobilizing and training every believer possible for personal evangelism.. Every church is invited to be involved into planting a new church.

Together we can reach 1 billion with the Gospel! Register today and you will get access to helpful training resources.

JOIN NOW!